Skip to main content

Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuaren araudi erregulatzilea berriaren hasierako onarpena

Argitalpen data
Amaiera data
Edukiaren kategoriak

Udalbatzak, 2023ko azaroaren 30eko bilkuran, besteak beste, honako erabaki hau hartu zuen:

Lehenengoa: Hasierako onarpena ematea Basauriko Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuaren araudi berriari, erabaki honen eranskin banaezin gisa erantsitako I. eranskinean agertzen den testuaren arabera.

Bigarrena: Erabaki hau jendaurrean jartzea eta interesdunei entzunaldia ematea, hogeita hamar eguneko epean, dagokion iragarkia Udaletxeko iragarki-oholean eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuz, interesdunek aztertu ahal izan dezaten eta egokitzat jotzen dituzten alegazio, erreklamazio edo iradokizun guztiak aurkez ditzaten, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 49.b) artikulua.

Hirugarrena: Epe hori igarota, Udalbatzak epearen barruan aurkeztutako erreklamazioak eta iradokizunak ebatziko ditu, eta behin betiko onartuko ditu. Erreklamaziorik edo iradokizunik aurkeztu ez bada, ordura arte behin-behinekoa izan den erabakia behin betiko hartu dela ulertuko da. Behin betiko erabakia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko litzateke, bat etorriz Apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 70.2 artikuluan adierazitakoarekin. Lege-testu horren 65.2 artikuluan aurreikusitako epea igarotakoan jarriko da indarrean.

Parteka ezazu:FacebookTwitterLinkedinWhatsappTelegram